VEF Blog

Titre du blog : Can Mitrofan, el blog de Joan-Daniel Bezsonoff
Auteur : Mitrophane
Date de création : 05-03-2009
 
posté le 08-01-2018 à 18:10:03

Breviari amorós 9/9

 

 

 

El mar, el mar 1978

Autor: Iris Murdoch

Títol original: The Sea, the Sea

Premi Pulitzer 1978

Traducció de Laura Baena

Editorial del 1984

 

Per què és aconsellable

Perquè és una novel·la brillant, una paròdia de memòries que, més enllà del pastitx, s’endinsa pels secrets de l’ànima humana.

 

L’obra i l’autora

Iris Murdoch (1919-1999) filla d’anglesos establerts a Irlanda, va néixer a Dublín i va viure a Londres durant la seua joventut. Va cursar estudis de filosofia. Under the Net la seua primera novel·la es va publicar el 1954. Escriurà vint-i-cinc novel·les i obres teatrals.

 

Resum

El llibre es presenta com les memòries d’un actor anglès que s’ha retirat en una caseta vora mar. Rere els trets d’una vella del poble, reconeix la noia que va estimar adolescent.

 

Personatges principals

Charles Arrowby, el narrador, actor jubilat

Mary Hartley Smith, la xicota del narrador quan era adolescent

Ben Fitch, marit de la Hartley

James, militar jubilat, cosí del narrador

Titus, fill adoptiu de la Hartley

Lizzie, amiga del narrador

Rosina, amiga del narrador

 

 

L’obra i l’època

El llibre apareix com una parodia de les memòries d’actors. Amb ductilitat i un domini de la narració, Iris Murdoch ens proposa una gran novel·la sobre l’amor, la mort i la vida.

 

 

Frases per comentar

 

 ‘’ All right, you knew Mary a long time ago, but a long time ago is a long time ago. She doesn’t want to know you now, and I don’t want to start, see. You don’t have to see people now because you saw them once or went to school with them or what. ‘’

 

‘’ D’acord, antany vostè va conèixer la Mary, però antany és antany. Ara no el vol conèixer, i jo no vull començar, sap. Un no ha de veure gent ara perquè els va tractar antany o anava a l’escola amb ells o què. ‘’    

 

 

 

 ‘’ Time can divorce us from the reality of people, it can separate us from people and turn them into ghosts. Or rather it is us who turn them into ghosts and demons. Some kinds of fruitless preoccupations with the past can create such simulacre, and they can exercise power, like those heroes at Troy fighting for a phantom Helen. ‘’

 

‘’ El temps ens pot fer divorciar de la realitat de la gent. Ens pot separar de la gent i convertir-la en fantasmes. O som més aviat nosaltres que els convertim en fantasmes i dimonis. Algunes obsessions estèrils lligades al passat poden crear simulacres i poden poderejar, com aquests herois de Troia lluitant pel fantasma d’Helena. ‘’

 

 

 

 

‘’ Your love for this girl, when she was a girl, was put by schock into a state of suspended-animation. Now the shock of meeting her again has led you to re-enact all your old feelings for her. It’s a mental charade, a necessary one perhaps, it has its own necessity, but not like  what you think. ‘’

 

‘’ El teu amor per aquesta noia, quan era una noia, s’ha trobat, sota l’efecte del xoc, en estat de coma. Ara el xoc de reveure-la t’ha portat a tornar a representar tots els sentiments que t’inspirava antany.  És una xarada mental, necessària potser, però no és el que penses. ‘’

 ‘’ Love makes nonsense of that sort of mean psychology. You seem unable to imagine that love can endure. But just that endurance belongs to its miraculous nature. ‘’

 

‘’  L’amor converteix en absurditat aquesta mena de psicologia.  Sembles incapaç d’imaginar que l’amor pugui sobreviure. Quan és justament aquesta aptitud a sobreviure que pertany a la seua natura miraculosa. ‘’

 

 

 

‘’ I have battered destructively and in vain upon the mistery of someone else’s life and must cease at least. ‘’ 

 

 

‘’ M’he abocat en una lluita destructora i vana contra el misteri de la vida d’una altra persona, i és hora que pari. ‘’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<!--EndFragment-->