VEF Blog

Titre du blog : Can Mitrofan, el blog de Joan-Daniel Bezsonoff
Auteur : Mitrophane
Date de création : 05-03-2009
 
posté le 01-10-2012 à 13:02:02

La constitució

            E-notícies,  1/10/2012

Es parla molt de la constitució espanyola actualment i m'ha semblat interessant llegir la constitució vigent de la república francesa aplicada des del 4 d'octubre del 1958.

Uns quants articles m'han atret l'atenció com el segon ' La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. ' o el Títol XV ' Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire. '


No cal haver cursat llargs estudis de dret per constatar que els defensors de l'Algèria francesa tenien legalment raó quan afirmaven que la independència algeriana era anticonstitucional.


Des de 1848, Algèria, part integrant del territori nacional francès, era dividida en tres departaments. Alger, Oran i Constantine. A partir del 1956, es van crear vuit departaments nous: Orléansville, Médéa, Tizi-Ouzou, Tlemcem, Mostaganem, Tiaret, Batna, Sétif, Bône.


En començar la revolució algeriana, el president Pierre Mendès-France va declarar

' Les départements d'Algérie constituent une partie de la République française. Ils sont français depuis longtemps et d'une manière irrévocable. Leurs populations qui jouissent de la citoyenneté française et sont représentées au Parlement, ont d'ailleurs donné, dans la paix comme autrefois dans la guerre, sans distinction d'origine ou de religion, assez de preuves de leur attachement à la France pour que la France à son tour ne laisse pas mettre en cause cette unité. Entre elles et la métropole il n'y a pas de sécession concevable. Cela doit être clair une fois pour toutes et pour toujours aussi bien en Algérie et dans la métropole qu'à l'étranger. Jamais la France, aucun Gouvernement, aucun Parlement français, quelles qu'en soient d'ailleurs les tendances particulières, ne cédera sur ce principe fondamental. ' ( Els departaments d'Algèria constitueixen una part de la República francesa. Fa temps que són francesos i d'una manera irrevocable. Llurs poblacions que gaudeixen de la ciutadania francesa i són representades al Parlament, han donat, en temps de pau com antany en temps de guerra, sense distinctió d'orígen o de religió, prou proves de llur amor per França perquè França al seu torn no deixi qüestionar aquesta unitat. Entre elles et la metròpoli no es pot concebre cap secessió. Que quedi clar una vegada per sempre tant a Algèria com a la metròpoli així com l'estranger. Mai França, cap govern, cap Parlament francès, siguin quines siguin les seves tendàncies particulars, no cedirà sobre aquest principi fonamental. ' )

S'acaba de celebrar, enguany, el cinquantè aniversari de la independència algeriana. Una constitució, com totes les obres humanes, es pot modificar, millorar. Diguin el que diguin els juristes espanyols, els militars franquistes, els botiflers morts de por, Catalunya serà independent si ho volen els catalans.