VEF Blog

Titre du blog : Can Mitrofan, el blog de Joan-Daniel Bezsonoff
Auteur : Mitrophane
Date de création : 05-03-2009
 
posté le 23-07-2010 à 18:59:09

Un simi a l'hivern

 

Els anys passen i no me cansi de veure Un singe en hiver la meravellosa pel·lícula de Henri Verneuil adaptada de la novel·la d'Antoine Blondin.

 

L'Albert Quentin (Jean Gabin) hostaler a Tigreville, Normandia, enyora el seu servei militar a la Xina i sol emborratxar-se per retrobar els paisatges de la seua joventut. Durant un bombardeig que precedeix el desembarcament dels aliats a Normandia, promet a la seua dona que deixarà de beure si sobreviuen. Manté la paraula fins a l'arribada de Gabriel Fouquet (Jean-Paul Belmondo) que beu per a oblidar Espanya i els seus toros...

Conec poques obres tan humanes, tan divertides i desesperades que reprodueixen la melangia de les platges de Normandia a la tardor i l'olor de les il·lusions perdudes.

 

 

 

A tots els meus lectors que no coneixen totes les finors de la llengua de Michel Audiard, proposi aquestes citacions esperant que la meua traducció els doni ganes de veure aquesta pel·lícula i de llegir la novel·la de Blondin.

Companys d'arreu de les terres catalanes, mai no oblidareu el vostre viatge a Tigreville i comprendreu que, algun dia, tots acabarem a Tigreville.

 

 

 

Le Yang-tsé-Kiang n'est pas un fleuve, c'est une avenue. Une avenue de 5000 km qui dégringole du Tibet pour finir dans la mer Jaune, avec des jonques et puis des sampans de chaque côté. Puis au milieu, il y a des… des tourbillons d'îles flottantes avec des orchidées hautes comme des arbres. Le Yang-tsé-Kiang, camarade, c'est des millions de mètres cubes d'or et de fleurs qui descendent vers Nankin, puis avec tout le long des villes ponton où on peut tout acheter, l'alcool de riz, les religions… les garces et l'opium…

 

El Yangzi siang no és un riu, és una avinguda. Una avinguda de 5000 km que s'estimba del Tibet per acabar dins la mar Groga, amb juncs i sampans a cada banda. I al mig, hi ha uns… remolins d'illes flotant amb orquídies altes com arbres. El Yangzi siang, company, és milions de metres cúbics d'or i de flors que baixen cap a Nanquín, i amb tot al llarg unes ciutats pontons on ho pots tot comprar, l'alcohol d'arròs, les religions… les pepes i l'opi…

 

 

Arrière les Esquimaux ! Je rentre seul. Un matador rentre toujours seul ! Plus il est grand, plus il est seul. Je vous laisse à vos banquises, à vos igloos, à vos pingouins. ¡ Por favor Señora ! À quelle heure le train pour Madrid ?

 

Endarrere esquimals ! Me'n torno sol. Un matador sempre se'n torna sol ! Com més gran més sol. Us deixo a les vostres banquises, als vostres iglús, als vostres pingüins. ¡ Por favor Señora ! A quina sort surt el tren cap a Madrid ?

 

 

Le picon-bière, ça pardonne pas. C'est de ça que mon pauvre papa est mort. Il n'y a rien de plus traître !

La cervesa amb picon no perdona...El meu pobre pare se n'ha mort. No hi ha res de pitjor!

 

 

Les gastronomes disent que c'est une maison de passe et les vicelards un restaurant chinois.

Els gastrònoms diuen que és una casa de barrets i els viciosos un restaurant xinès.

 

 

Els gastrònoms diuen que és una casa de barrets i els viciosos un restaurant xinès.

 

 

Une paella sans coquillage, un gigot sans ail, un escroc sans rosette : quelque chose qui déplaît à Dieu !

 

Una paella sense petxina, una cuixa de xai sense all, un estafador sense medalla: és una cosa que desplau a Déu.

 

 

 

Monsieur Esnault, si la connerie n'est pas remboursée par les assurances sociales, vous finirez sur la paille !

 

Senyor, si les assegurances socials no li tornen els diners per la seva imbecil·litat, vostè acabarà no tenir on caure mort !

 

 

En Chine, quand les grands froids arrivent, dans toutes les rues des villes, on trouve des tas de petits singes égarés sans père ni mère. On sait pas s'ils sont venus là par curiosité ou bien par peur de l'hiver, mais comme tous les gens là-bas croient que même les singes ont une âme, ils donnent tout ce qu'ils ont pour qu'on les ramène dans leur forêt, pour qu'ils trouvent leurs habitudes, leurs amis. C'est pour ça qu'on trouve des trains pleins de petits singes qui remontent vers la jungle.

 

A Xina, quan arriben les fredorades, pels tots els carrers de les ciutats, es troben un munt de simiots extraviats sense pare ni mare. No se sap si han vingut aquí per curiositat o per por de l'hivern, però com que tota la gens allí creu que fins i tot els simis tenen una ànima, donen tot el que tenen perquè els portin a la seva selva, per què trobin els seus costums, els seus amics. És per això que troben trens plens de simiots que pugen cap a la jungla.

Jean Gabin

 

 

C'est pas l'alcool qui me manque, c'est l'ivresse !

No és l'alcohol que trobo a faltar, és l'embriaguesa!

 

 

 

 

Albert Quentin : L'intention de l'amiral serait que nous percions un canal souterrain qui relierait le Huang Ho au Yang-tsé-Kiang.
Esnault : Le Yang-tsé-Kiang… Bon.
Albert Quentin : Je ne vous apprendrai rien en vous rappelant que Huang Ho veut dire fleuve jaune et Yang-tsé-Kiang fleuve bleu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange. Un fleuve vert ! Vert comme les forêts, comme l'espérance. Matelot Esnault, nous allons repeindre l'Asie, lui donner une couleur tendre. Nous allons installer le printemps dans ce pays de merde.

 

 

Albert Quentin : La intenció de l'almirall seria que foradéssim un canal subterrani que uniria el Huang Ho al Yangzi siang.
Esnault : Yangzi siang… Bé.

Albert Quentin : No cal que us recordi que Huang Ho vol dir riu groc i Yangzi siang riu blau. No sé si s'adona de l'aspecte grandiós de la barreja. Un riu verd ! Verd com les selves, com l'esperança. Mariner Esnault, anem a repintar Àsia, donar-li un color tendre. Anem a instal·lar la primavera en aquesta merda de país.

 

 

 

 

 

Albert : Le voyage, votre façon de voyager.
Gabriel : Ah ça ! C'est un secret !
Albert : Oh ! là là ! Le véhicule, je le connais : je l'ai déjà pris. Et ce n'était pas un train de banlieue, vous pouvez me croire. M. Fouquet, moi aussi, il m'est arrivé de boire. Et ça m'envoyait un peu plus loin que l'Espagne. Le Yang-tsé-Kiang, vous en avez entendu parler du Yang-tsé-Kiang ? Cela tient de la place dans une chambre, moi je vous le dis !

Albert : El viatge, la seva manera de viatjar.
Gabriel : Ah! és un secret !
Albert : Això rai ! El vehicle, me'l conec : ja l'he agafat. I no aquest no era un tren de rodalies, ja em pot creure. Sr Fouquet, jo també, vaig beure a vegades. I allò m'enviava un poc més lluny que Espanya. El Yangzi siang, ja n'ha sentit a parlar del Yangzi siang ? Això fa embalum en una cambra, jo ja li ho dic jo !

 

Albert : Ah parce que tu mélanges tout ça, toi ! Mon Espagnol comme tu dis et le père Bardasse. Les Grands Ducs et les Bois-sans-soif !
Esnault : Les grands ducs !
Albert : Oui, monsieur ! Les princes de la cuite, les seigneurs ! Ceux avec qui tu buvais le coup dans le temps et qui ont toujours fait verre à part ! Dis-toi bien, que tes clients et toi, ils vous laissent à vos putasseries les seigneurs : ils sont à cent mille verres de vous ! Eux, ils tutoient les anges !
Esnault : Excuse-moi, mais nous autres on est encore capable de tenir le litre sans se prendre pour Dieu le Père !
Albert : Mais, c'est bien ce que je vous reproche ! Vous avez le vin petit et la cuite mesquine. Dans le fonds, vous ne méritez pas de boire ! Tu te demandes pourquoi il picole l'Espagnol ? C'est pour essayer d'oublier les pignoufs comme vous !

 

Albert : Ah ho barreges tot tu ! El meu espanyol, com dius, i el vell Bardasse. Els grans ducs i els borratxots!
Esnault : Els grand ducs !
Albert : Sí senyor ! Els prínceps de la borratxera, els senyors ! Els amb qui remullaves la gola abans i que sempre han fet capelleta!Has de saber que els teus clients i tu, us deixen a les vostres putades els senyors : són a cent mil gots de vosaltres ! Ells tutegen els àngels !
Esnault : Excusa'm, però nosatres encara som capaços d'aguantar un litre sense pensar que som Déu !
Albert : és això que us retrec! Teniu el vi petit i la merda mesquina. En el fons, no us mereixeu de beure ! Et demanes per què beu l'espanyol ? Per mirar d'oblidar els taujans com vosaltres!

 

 

 

Albert : Pourquoi buvez-vous ?
Gabriel : La question m'a déjà été posée Monsieur le Proviseur !
Albert : Probablement par des gens qui vous aiment bien !
Gabriel : Probablement… Claire me la posait trois fois par semaine. Elle devait m'adorer.

Albert : Per què beu ?
Gabriel : Ja me l'han fet aquesta pregunta senyor director !
Albert : Probablement són gent que l'estimen !
Gabriel : Probablement… La Claire em la feia tres cops a la setmana. Devia adorar-me
.

 

 

 

 

Albert : Adressez-vous à l'Intendance, nous on paye plus ! On ne connaît plus, on ne salue plus !
Gabriel : On méprise !

Albert : Adreceu-vos a la intendència, nosaltres ja no paguem ! Ja no coneixem ningú, ja no saludem!
Gabriel : Menyspreem !

 

Et le vieil homme entra dans un long hiver...

I el vell va entrar en un llarg hivern...

 

 

 

 

Commentaires

Florenci Salesas le 10-08-2010 à 22:04:46
Segurament queda ridícul donar les gràcies dues vegades per haver-nos donat a conèixer aquesta pel·lícula magnífica (i la novel·la, que segur que ho és, ttambé). Però sempre és millor, suposo, tenir una cosa a agrair dos cops, que una a retreure, ni que en sigui mig de cop.
Florenci Salesas le 24-07-2010 à 16:53:12
Quina peliculassa, que fa només una setmana no coneixia...


Gràcies!

Antoni de Dalt le 24-07-2010 à 10:05:13
Là je suis d'accord avec Bezo. Michel Audiard c'est un trés grand scénariste..


Un singe en hiver

Si la connerie n'est pas remboursée par les assurances sociales, vous finirez sur la paille.


Un taxi pour Tobrouk

Deux intellectuels assis vont moins loin qu'une brute qui marche.